21-10-2555
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

ผลงาน ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

21-10-2555
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK

ผลงาน ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

21-10-2555
ประกวดมารยาทไทย ป ๔ - ๖

ผลงาน ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

21-10-2555
ประกวดมารยาทไทย ป๑ - ป๓

ผลงาน ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

21-10-2555
การเล่านิทานคุณธรรม

ผลงาน ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศเหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เด็กหญิงศุภมาศ  ศิริจันทร์

21-10-2555
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ผลงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศเหรียญทอง การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เด็กหญิงณภัทธ  บัวขาว

21-10-2555
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

ผลงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เด็กชายธนภัทร  กิจไทยสงค์

.